dinsdag 31 mei 2011

Jelle Nijhout no. 31

Naam: Jelle Nijhout
Werk:  Keramiek
Email: jelle.nijhout@hetnet.nl

Hanny Delahaye no. 35

Naam:   Hanny Delahaye
Werk :   Bronssculpturen, Schilderijen
Email:    hannydelahaye@home.nl
website: www.hannydelahaye.nl

Hans en Bernadette te Wierik no. 32

Naam:    Hans en Bernadette te Wierik
Werk:     Keramische Beelden en sculpturen
Email:     j.a.b.tewierik@wanadoo.nl
Website: www.hbtewierik.nl

Carla van der Linden no. 34

Naam:    Carla van der Linden
Werk:     tekeningen en schilderijen
Email:    info@carlavanderlinden.nl
Website: www.carlavanderlinden.nl

Anja Knuiman Gerrits no. 33

Naam: Anja Knuiman
Werk:  Keramiek
Email:  anja.gerrits@chello.nl
Website: www.anja-keramiek.nl